Kategorien
Ein Gedicht geht um die Welt

Čia ir ten

Čia ir ten
Čia saulė / Ten bombos
Ramybė čia / ašaros ten
Čia ateitis? / Siaubas ten!
Kur mes einame?

(Litauisch von Antanas Petreikis)

Schreibe einen Kommentar