Kategorien
Ein Gedicht geht um die Welt

Hei en doa

Hei en doa;
Hei zon, doa bomme;
hei vrid, doa troane;
hei tsouwkónft, doa sjoedere.
Woa junt vier hin?

(Mundart Kirchröadsj von Paul Weelen Kerkrade)

Schreibe einen Kommentar