Kategorien
Ein Gedicht geht um die Welt

Hei och diu

Hei och diu
Hei Sônn / diu Bomben
Hei Frieden / diu Zãiren
Hei Zeakânft / diu Graal
Wãur giun mer?

(Siebenbürgisch von Frieda Varwig)

Schreibe einen Kommentar